olddoc
(一九九六年三月創刊)

【醫學名詞小檔案】炭疽病 (Anthrax)-新訊

吳昭新 醫師 編著 (by Jau-Shin WU, M.D., Ph.D.)

(Posted Nov. 10, 2001; updated: Mar. 28, 2013)
  • 炭疽病在戰時和恐怖份子的攻擊行動時成為生物戰、細菌戰的有力武器。
  • 參考資料:

    E-mail:chiaus.ngo@msa.hinet.net
    自訂搜尋